Hoppa till innehåll

Battlefield 4 (BF4)-tråden


FuskaBot
 Dela

Rekommendera inlägg

Detta är den officiella forumtråden för Battlefield 4 (BF4). Här kan du diskutera spelet i all allmänhet eller ställa frågor och/eller hjälpa andra.

Vi har även en sida för spelet där du hittar mer. Bland annat kan du hitta fusk, tips och guider samt omdömen. Du kan även hitta butiker som säljer spelet.

Gå till spelsidan för Battlefield 4 (BF4).
Länk till kommentar
Dela på andra sajter

  • 1 månad senare...

     
Battlefield 4

Cheat Codes:
------------

Dolda samtal:
--------------------
Irish och Pac har ett slumpmässigt samtal om lyckokakor och andra explicita aktiviteter.
om du inte ringer hissen i uppdraget i Shanghai.


Påskäggskorg:
------------------
På kartan Flood Zone under multiplayer hittar du några påskägg och korgar på taket. 
och i skjulen, nära mitten av kartan.


En dinosaurie:
-----------
I Battlefield-serien är en återkommande cameo att dinosaurier dyker upp. Battlefield 4 har
det temat. I kampanjuppdraget i Shanghai kan man se en dinosauriedekoration hänga.
från bilens backspegel, i den första cutscenen. 

Upplåsbara vapen:
-------------------

Upplåsningsbara Hur man låser upp
-------------------------------------------
Machete - Slutför kampanjen för en spelare.
M249 - Slutför kampanjen för en spelare.
M412 REX - Slutför kampanjen för en spelare.
P90 - Slutför kampanjen för en spelare.
QBZ-95-1 - Fullständig kampanj för en spelare.
Shank - Fullständig kampanj för en spelare.


Grundkarta Levolutions:
---------------------
Uppnå de mål som beskrivs nedan för att förändra kartor på olika och ofta imponerande sätt! 

Grundkarta Levolutions:
---------------------
Uppnå de mål som beskrivs nedan för att förändra kartor på olika och ofta imponerande sätt! 

Karthändelse    
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Dawnbreaker - Leta upp två ventiler under den centrala avenyn på kartan och interagera sedan med dem för att maximera trycket i rörledningarna som löper längs gatan. Detta gör att rörledningarna att explodera, vilket kommer att förstöra bron.

Översvämningszonen - Den stora vallen kan förstöras genom att använda explosiva vapen eller raketer på den stora. spricka, vilket gör att gatorna översvämmas. Detta gör att en strid blir hämtad och vissa vägar. otillgängliga, men öppnar också upp andra samt möjliggör användning av amfibiefordon.

Golmud Railway - De IED:s som finns över hela kartan kan detoneras genom att lokalisera och använda kontroll konsoler, eller helt enkelt med hjälp av explosiva vapen. När de exploderar lämnar IED:erna följande kvar  stora kratrar som förändrar landskapet.

Hainan Resort - Oljeutsläppen kan sättas i brand med hjälp av sprängämnen och brännbara ämnen för att bränna. 
bränna ner båda flyglarna på det centrala hotellet. Förutom att göra dessa delar av hotellets delar är otillgängliga, kommer den tjocka röken också att minska sikten, vilket kan vara praktiskt.

Lancang-dammen - Själva dammen kan brytas genom att använda raketer och sprängämnen på den stora sprickan, 
vilket gör att stora skräp faller ner på marken och förändrar landskapet på ett naturligt sätt. runt omkring den. Den resulterande skadan kommer att sätta ut elektriciteten i området samt minska synligheten. Observera dock att detta också kommer att inaktivera en stridsplockare.

Paracel Storm - Den intensifierande stormen som pågår under hela matchen kommer ibland att orsaka en vindkraftverk att träffas av belysning och förstöra det. Detta tvingar i sin tur det stora USA:s destroyerfartyg att krascha på land och förändrar landskapet runt olycksplatsen. Detta öppnar dock tillgång till fartygets AA-vapen samt en ny stridsplockning,men kom ihåg att stormen kommer att fortsätta att minska sikten och gör vågorna mer förrädiska att navigera för spelare som tar sig ut på havet.

Zavod 311 - Utlös timern i den centrala byggnaden för att utlösa en stor stridsspets som tar skorstenen med sig när den exploderar. Detta kontaminerar området där  explosionen äger rum med skadlig strålning, för att inte tala om att göra det otillgängligt för fordon.


Battlefield Friends:
--------------------
Battlefield Friends är en serie som startades av Machinima och som "följer fyra Battlefield 
spelare." I kampanjuppdraget Tashgar kommer du till en punkt där vännerna släpper in dig i 
base. Gå upp i gränden för att hitta soldatgrupper. Om du stannar tillräckligt länge i närheten av dem kommer de att börja att citera karaktärer från videoserien.


-=Baku tag=-
1.Nice Play - Precis när handledningen börjar, titta på anslagstavlan genom den första dörren på 
  till höger för att se att den hålls fast mot tavlan med en kniv.
2.One Way Trip - Den finns i närheten av gården. Innan du faller ner i rummet där den första 
  gadget weap cache finns, hoppa över hålet i golvet för att hitta den fastklistrad på luckorna.
  av det mellersta fönstret.
3.Sergeant Dunn - Efter att byggnaden kollapsar över din grupp och du måste ta bort Dunns ben, 
  innan du sätter dig i bilen för att lämna området, gå till framsidan av den kraschade helikoptern för att hitta
  den i copilotsätet.

-=Shanghai=-
4.One Man Riot - I början av uppdraget, gå till höger och ner i gränden, gå sedan till vänster vid. 
  slutet för att hitta den fäst vid en dörr med ett glödande rött ljus.
5.Going Up - När du kommer till hotellets lobby, titta ovanför hissen för att hitta den.
6.Business Casual - Efter stridsvagnsjaktsekvensen, gå till baksidan av gränden och leta bakom.
  ett träd för att hitta den på en grind vid en återvändsgränd.

-=Sydkinesiska havet=-
7.Carcharodon - I början av uppdraget, gå ner i den första korridoren. Leta efter de två männen i närheten av
  det glödande röda ljuset i slutet. Strax innan du når dem finns det ett kasernrum till höger.
  Gå in i rummet för att hitta den på den översta våningssängen.
8.Lord Of The Waves - Efter att ha simmat under vattnet för att hitta G-46 kommer din grupp att dyka upp i ett rum.
  Sök efter en dörr med ett glödande grönt ljus. Den finns bakom den bruna pelaren till vänster, nära 
  bråten.
9.Agent Kovic - Efter att Hannah räddats från sjukstugan kommer gruppen att återvända till övre däck.
  Gå ut, vänd dig till höger och sök i copilotsätet på den kraschade helikoptern för att hitta den.

  • Gilla 2
Länk till kommentar
Dela på andra sajter

  • 2 veckor senare...
On 12/28/2022 at 4:56 AM, JanLundberg wrote:

     
Battlefield 4

Cheat Codes:
------------

Hidden Conversations:
--------------------
Irish and Pac have a random conversation about fortune cookies and other explicit activities.
unless you call the elevator in the Shanghai mission.


Easter Egg Basket:
------------------
In the Flood Zone map during multiplayer you will find some Easter eggs and baskets on the roof. 
and in the sheds, near the center of the map.


A dinosaur:
-----------
In the Battlefield series, a recurring cameo is the appearance of dinosaurs. Battlefield 4 has
that theme. In the campaign mission in Shanghai, a dinosaur decoration can be seen hanging.
from the car's rearview mirror, in the first cutscene. 

Unlockable Weapons:
-------------------

Unlockables How to unlock
--------------------------------------------
Machete - Complete the single player campaign.
M249 - Complete the single player campaign.
M412 REX - Complete the single player campaign.
P90 - Complete the single player campaign.
QBZ-95-1 - Complete single player campaign.
Shank - Full single player campaign.


Base Map Levolutions:
---------------------
Achieve the goals outlined below to transform maps in various and often impressive ways! 

Base Map Levolutions:
---------------------
Achieve the goals outlined below to transform maps in various and often impressive ways! 

Map Event    
------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -
Dawnbreaker - Locate two valves under the central avenue on the map and then interact with them to maximize the pressure in the pipelines running along the street. This causes the pipelines to explode, which will destroy the bridge.

The Flood Zone - The large embankment can be destroyed by using explosive weapons or rockets on the large one. crack, causing the streets to flood. This causes a battle to be fetched and certain paths. inaccessible, but also opens up others as well as enabling the use of amphibious vehicles.

Golmud Railway - The IEDs found all over the map can be detonated by locating and using control consoles, or simply using explosive weapons. When they explode, the IEDs leave behind large craters that change the landscape.

Hainan Resort - The oil spills can be set on fire using explosives and combustibles to burn. 
burn down both wings of the central hotel. In addition to making these parts of the hotel inaccessible, the thick smoke will also reduce visibility, which can be handy.

Lancang Dam - The dam itself can be breached by using rockets and explosives on the large fissure, 
causing large debris to fall to the ground and altering the landscape in a natural way. around it. The resulting damage will knock out electricity in the area as well as reduce visibility. However, note that this will also disable a combat picker.

Paracel Storm - The intensifying storm that goes on throughout the match will sometimes cause a wind turbine to be hit by lighting and destroy it. This in turn forces the large US destroyer ship to crash land and changes the landscape around the crash site. This does, however, open up access to the ship's AA guns as well as a new combat pick-up, but remember that the storm will continue to reduce visibility and make the waves more treacherous to navigate for players venturing out to sea.

Zavod 311 - Trigger the timer in the central building to trigger a large warhead that takes the chimney with it when it explodes. This contaminates the area where the explosion takes place with harmful radiation, not to mention making it inaccessible to vehicles.


Battlefield Friends:
--------------------
Battlefield Friends is a series started by Machinima that "follows four Battlefield 
players." In the campaign mission Tashgar, you come to a point where the friends let you into the 
base. Go up the alley to find groups of soldiers. If you stay near them long enough, they'll start quoting characters from the video series.


-=Baku tag=-
1.Nice Play - Just as the tutorial starts, look at the bulletin board through the first door on 
  the right to see that it is held against the board with a knife.
2.One Way Trip - It is located near the farm. Before falling into the room where the first 
  gadget weap cache is, jump over the hole in the floor to find it taped to the shutters.
  of the middle window.
3.Sergeant Dunn - After the building collapses on your group and you have to remove Dunn's leg, 
  before getting in the car to leave the area, go to the front of the crashed helicopter to find
  it in the copilot seat.

-=Shanghai=-
4.One Man Riot - At the beginning of the mission, go right and down the alley, then go left at. 
  the end to find it attached to a door with a glowing red light.
5.Going Up - When you get to the hotel lobby, look above the elevator to find it.
6.Business Casual - After the tank chase sequence, go to the back of the alley and search behind.
  a tree to find it on a gate at a dead end.

-=South China Sea=-
7.Carcharodon - At the beginning of the mission, go down the first corridor. Look for the two men near
  the glowing red light at the end. Just before you reach them there is a barracks room to the right.
  Enter the room to find it on the top bunk.
8.Lord Of The Waves - After swimming underwater to find G-46, your group will appear in a room.
  Look for a door with a glowing green light. It is behind the brown pillar on the left, near 
  the cliff.
9.Agent Kovic - After rescuing Hannah from the infirmary, the group will return to the upper deck.
  Exit, turn right and search the copilot seat of the crashed helicopter to find it.
 

 

 

Redigerat av JanLundberg
Länk till kommentar
Dela på andra sajter

  • 6 månader senare...
  • 4 veckor senare...
3 timmar sedan, skrev uladzimir:

Battlefield 4 är utan tvekan ett utmärkt multiplayer-spel.
Jag slutade spela från förra månaden 

Hur kommer det sig att du slutade spela om det är så utmärkt? Låter nästan som du försöker lura mig att köpa spelet 😞

Länk till kommentar
Dela på andra sajter

De många olika vapen, fordon och prylar som finns tillgängliga för att anpassa min last gör varje spel annorlunda och engagerande, och kommandostrukturen i truppspel ger ett ännu djupare lager av strategi. Sammantaget är Battlefield 4 en otroligt givande upplevelse för mig. Spelar fortfarande ofta

Redigerat av matewmaclaine79
ingen särskild anledning
  • Gilla 2
  • Tacksam 2
Länk till kommentar
Dela på andra sajter

  • 2 veckor senare...

Gå med i konversationen

Du kan skriva nu och registrera dig senare. Om du har ett konto, logga in nu för att posta med ditt konto.

Gäst
Svara på det här ämnet...

×   Klistrade in som rich text.   Klistra in som vanlig text istället

  Endast 75 emojis är tillåtet.

×   Din länk har automatiskt inbäddats.   Visa som en länk istället

×   Ditt tidigare innehåll har återställts.   Rensa redigeraren

×   Du kan inte klistra in bilder direkt. Ladda upp eller infoga bilder från URL.

 Dela

×
  • Skapa ny...